O mnie - Pomóc Dziecku Gabinet Terapeutyczny

Przejdź do treści

Menu główne:

O MNIE
 
Nazywam się Dominika Królewiecka-Wala i jestem Oligofrenopedagogiem, Terapeutą Integracji Sensorycznej, Trenerem Umiejętności Społecznych, Terapeutą Metody Krakowskiej, Terapeutą Pedagogicznym. Prowadzę terapie dzieci w swoich prywatnych gabinetach w Legnicy i w Lubinie.
Praca jest moją wielką pasją. Uwielbiam swoich małych Pacjentów i w trosce o ich jak najlepszy rozwój, systematycznie podnoszę kwalifikacje zawodowe.
Prywatnie jestem starszą o 20 lat siostrą dziewczynki z Zespołem Downa - Ani, która jest moją wielką inspiracją i najlepszą Przyjaciółką.

TERAPIA PEDAGOGICZNA DLA DZIECI Z DIAGNOZĄ DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ I DZIECI NALEŻĄCYCH DO GRUPY RYZYKA DYSLEKSJI

 
Terapia pedagogiczna przeznaczona jest dla dzieci, które przejawiają specyficzne trudności w nauce czytania, pisania lub matematyki. Dziecko mimo dobrych możliwości intelektualnych oraz dużego nakładu pracy nie osiąga efektów zgodnych z oczekiwaniami. Niepowodzenia i porażki powodują coraz mniejszą wiarę we własne siły, a czasami zaburzenia osobowości. Pojawia się niechęć do nauki i szkoły, a nauczyciele zaczynają skarżyć się na zachowanie ucznia. Wszystko to wpływa na los i przyszłość dziecka. Bez specjalistycznej pomocy terapeuty pedagoga trudno będzie poradzić sobie z tą sytuacją.
 

TERAPIA

Program terapii opracowywany jest osobno dla każdego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb. Są to zajęcia indywidualne.
Podczas pracy dbamy o stworzenie życzliwej i serdecznej atmosfery, w której dziecko będzie czuło się bezpiecznie i naturalnie. Podstawą jest odnalezienie mocnych stron dziecka i podniesienie jego samooceny, co przyczyni się do zwiększenia motywacji do pracy.
W terapii dobieram zadania tak, aby angażować różne funkcje percepcyjne, pamięć i logiczne myślenie.
W pracy wykorzystuję bogaty zbiór pomocy dydaktycznych, znanych i sprawdzonych programów terapeutycznych zwłaszcza z Metody Krakowskiej.
W razie potrzeby dziecko dostaje dodatkowe materiały do pracy w domu, a rodzice otrzymają wskazówki dotyczące pracy i postępowania z dzieckiem.
Terapia powinna być prowadzona systematycznie ( najlepiej 2 x w tygodniu) i rozpoczęta jak najszybciej.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE „TRENUJ MÓZG”

Zajęcia te są przeznaczone dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym, które chcą nabyć umiejętność:
1.Czytania ze zrozumieniem i sprawnego wypełniania testów,
2. Sporządzania notatek z lekcji,
3. Szybkiego zapamiętywania,
4. Logicznego formułowania wypowiedzi pisemnych,
5. Wypowiadania się publicznie.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

to zajęcia grupowe lub indywidualne dla dzieci, młodzieży  z Zespołem Aspergera, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, ADHD, FAS, zespołami genetycznymi oraz dla dzieci nieśmiałych, którym trudność sprawiają kontakty społeczne.
 
Spotkania w ramach TUS są okazją do doświadczania satysfakcjonujących kontaktów z ludźmi. Stwarzają sytuacje podnoszące poczucie wartości każdego z uczestników. Nakierowane są na kształtowanie podstawowych kompetencji społecznych.
 
Trening Umiejętności Społecznych ukierunkowany jest na kształtowanie umiejętności:
 • Zawierania znajomości
 • Słuchania
 • Zadawania pytań
 • Odmawiania
 • Inicjowania rozmowy
 • Dyskutowania
 • Reagowania na krytykę
 • Wyrażania krytyki
 • Radzenia sobie z uczuciami, w tym: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i      rozczarowania, mówienia komplementów.
 • Rozumienia punktu widzenia drugiej osoby
 • Rozumienia mowy ciała
 • Dostosowania  zachowania do kontekstu
 • Przyjemności z kontaktów społecznych.
 

Jak uczę...

Trzy podstawowe elementy Treningu Umiejętności Społecznych:
 1. zdobywanie     wiedzy – wiem, co trzeba zrobić
 2. nabywanie     umiejętności – umiem to zrobić
 3. generalizacja     umiejętności – to, co już umiem, wykorzystuje w codziennym życiu.
Uczestnikom prezentuję swego rodzaju procedury, czy scenariusze różnych sytuacji. Podczas zajęć trenujemy poszczególne umiejętności. W miarę możliwości będę organizować wspólne wyjścia, które dadzą szansę na wykorzystanie nabytych umiejętności w prawdziwym życiu. Ponadto rodzice, czy opiekunowie, otrzymują zadania domowe.

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Diagnoza SI

polega na kompleksowych badaniach dziecka wykonanych przez wykwalifikowanego terapeutę SI, którego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej. Proces diagnostyczny odbywa się na 3 spotkaniach.
Diagnoza procesów integracji sensorycznej składa się z kilku części:
1. Wywiad z rodzicami - terapeuta SI zadaje pytania dotyczące przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka, przebytych chorób i innych problemów zdrowotnych. Warto aby rodzice przynieśli ze sobą informacje od innych specjalistów zajmujących się dzieckiem np. neurologa, logopedy, psychologa.
2. Kwestionariusze - rodzice zostają poproszeni o wypełnienie szczegółowych kwestionariuszy, które stanowią dopełnienie procesu diagnostycznego
3. Próby kliniczne - dziecko, na prośbę terapeuty wykonuje kilka zadań, które mają na celu wykluczenie lub potwierdzenie występowania u dziecka przetrwałych odruchów, a także sprawdzenie jak wygląda jego napięcie mięśniowe, równowaga, koordynacja, a także praca oczu
4. Testy - wykonuje się je u dziecka od 4 roku życia. Badają one jego koordynację i płynność ruchową ciała, planowanie motoryczne, czucie ciała ( umiejętność zlokalizowania bodźca dotykowego), równowagę oraz pracę rąk. Natomiast w przypadku dzieci poniżej 4 roku życia i tych, wobec których nie można zastosować testów np. z autyzmem, upośledzeniem umysłowym lub nie współpracujących z innych powodów, przeprowadza się badanie przy pomocy prób z obserwacji klinicznej i obserwacji spontanicznej aktywności dziecka na sali terapeutycznej.
5. Podsumowanie diagnozy - jest to rozmowa z rodzicami na temat wyników diagnozy i wniosków z nich płynących. Poszczególne wyniki są objaśniane i omawiane. Rodzice otrzymują pisemną diagnozę, która zawiera dane z wywiadu, dane z kwestionariuszy, wyniki prób klinicznych, wyniki testów oraz wnioski.

Po podsumowaniu diagnozy, terapeuta SI przedstawia rodzicom opracowany, indywidualny program terapii dla ich dziecka.
Terapia integracji sensorycznej – w odróżnieniu od wielu innych rodzajów terapii – jest dla dziecka metodą bardzo interesującą i bez reszty pochłaniającą jego aktywność. To nowoczesna i skuteczna forma zarówno diagnozy, jak i terapii.
Ta metoda pracy z dzieckiem często bywa nazywana nauką poprzez zabawę , ponieważ zajęcia, zachowując pozór jedynie wesołej zabawy, dostarczają dziecku tych bodźców, na które jego system nerwowy ma największe zapotrzebowanie.W czasie zajęć dostarczamy dziecku kontrolowaną ilość wrażeń sensorycznych z różnych modalności – z systemu przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego, wzrokowego, węchowego oraz słuchowego. Ćwiczenia są prowadzone przez specjalistę, w sali wyposażonej w profesjonalny, wysokiej jakości sprzęt do terapii integracji sensorycznej oraz zabawki, które służą stymulacji systemu wzrokowego, słuchowego, węchowego oraz dotykowego. Moje gabinety są najlepiej wyposażonymi gabinetami w Legnicy i w Lubinie.


 Co może świadczyć o zaburzeniach integracji sensorycznej?
 Jeśli Twoje dziecko:
 
 • nie lubi przytulania, całowania
 • bardzo protestuje przy obcinaniu paznokci, myciu głowy, czesaniu, nie chce myć zębów
 • nie toleruje metek przy ubraniach, lubi długie nogawki i rękawy
 • przyjmuje pokarmy tylko o określonej konsystencji
 • często mówi, że ktoś lub coś brzydko pachnie
 • jest wątłe, delikatne
 • nie lubi ruchu, nie lubi się huśtać, kręcić na karuzeli, woli pozostawać w stabilnej pozycji
 • cierpi na chorobę lokomocyjną
 • przewodzi grupie rówieśników, chętnej przebywa z dziećmi młodszymi lub starszymi, lubi rozkazywać i wysługiwać się innymi
 • poszukuje mocnych wrażeń, lubi się mocować, skakać z wysokości, wdaje się w bójki, nie czuje gdy się skaleczy
 • jest bardzo aktywne ruchowo, ciągle biega, podskakuje, kręci się
 • nie potrafi skoncentrować się, nie słyszy poleceń, bardzo szybko się rozprasza, słyszy dźwięki z otoczenia, na które inni nie zwracają uwagi
 • często potyka się, obija o meble, przewraca się
 • jest nieporadne, bardzo często nie wie, jak wykonać prostą czynność, przy niepowodzeniach szybko zniechęca się, denerwuje się, płacze
 • bardzo długo się ubiera, nie potrafi zapinać guzików, wiązać sznurowadeł
 • nie lubi nowych ubrań
 • przy posiłkach brudzi się, je niechlujnie
 • brzydko pisze, maluje, myli i gubi litery, wersy, nie nadąża z przepisywaniem, nie mieści się w linijkach
 • ma trudności z czytaniem i liczeniem, trze i mruga oczami, szybko się męczy

TERAPIA RĘKI

 

Dla kogo terapia ręki

 
Rodzicu, gdy Twoje dziecko…
 
•ma trudności z planowaniem ruchowym i uczeniem się nowych czynności manualnych, manipulacyjnych;
•niechętnie podejmuje czynności wymagających precyzyjnych ruchów dłoni czy palców (jak pisanie i rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów);
•ma problemy z nauką samoobsługi (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików);
•ma wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej;
•ma trudności z koordynacją obu rąk podczas zabaw manipulacyjnych;
•wykonuje czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i bardzo niedbale;
•szybkość ruchów dziecka nie jest dostosowana do zadania;
•nie lubi dotykać nowych i różnorodnych faktur;
•dostarcza sobie dodatkowych wrażeń proprioceptywnych i domaga się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni, np. siada na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciska ręce na przedmiotach, uderza rękami w przedmioty o ostrych i bardzo wyraźnych fakturach;
•ma duże trudności z dostosowaniem siły do określonego zadania ruchowego;
•ma niezgrabne, mało precyzyjne ruchy dłoni, związane z nieprawidłowym napięciem mięśniowym (nadmiernym bądź zbyt małym) – mocno zaciska kredkę/ ołówek bądź kredki wypadają z dłoni;
•ma trudności z koordynacją ruchów dłoni, palców i przedramienia;
•ma zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i obustronnej integracji, co może przejawiać się brzydkim pismem i mało estetycznymi pracami plastycznymi,
•nie dostosowuje szybkości ruchów rąk do zadania.
 

Terapia ręki ma na celu

- usprawnianie precyzji ruchów rąk,
- doskonaleni e umiejętności grafomotorycznych,
- wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia,
- wzmacnianie koncentracji,
- poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- przekroczenie linii środkowej ciała,
- poprawę tempa pisania,
- rozwijanie czytelnego pisma,
- poprawę jakości rysunków.

METODA KRAKOWSKA

Terapia funkcji poznawczych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi oraz dzieci o nieharmonijnym rozwoju.
Założenia: stymulacja wszystkich funkcji poznawczych oraz rozwoju intelektualnego dziecka. Ważne jest osiąganie kolejnych etapów rozwoju poznawczego dziecka jak i mowy.
Terapia korzysta z wiedzy nauk neurobiologicznych, uwzględniających neuroplastyczność mózgu, ukształtowanie i funkcje półkul mózgowych. Terapia opiera się na założeniu, że układ nerwowy dziecka cały czas się kształtuje, można na niego wpływać poprzez systematyczną terapię.

Elementy terapii metodą krakowską

:  
 • terapia funkcji słuchowych;
 • terapia funkcji wzrokowych;
 • stymulacja funkcji motorycznych;
 • stymulacja zabawy dziecka;
 • stymulacja lewej półkuli mózgu;
 • stymulacja przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych i dotykowych;
 • terapia z uwzględnieniem ręki dominującej;
 • terapia zachowań społecznych z uwzględnieniem dostosowania się do     reguł;
 • stymulacja pamięci;
 • Gesty Artykulacyjne (GA);
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania ®;  
 • Dziennik wydarzeń;
 • ćwiczenia kategoryzacji;
 • ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo – skutkowego;
 • ćwiczenia myślenia przez analogię.
W terapii stosuję wszystkie wymienione wyżej elementy
WSPÓŁPRACA I KONTAKT
667 956 615

pomoc_dziecku@wp.pl
GABINETY:

ul. Lindego 10
59-220 Legnica

ul. Wyszyńskiego 6 I piętro
( wejście od EMC przychodnie)
59-300 Lubin
WSPÓŁPRACUJĄCY ZE MNĄ SPECJALIŚCI
LEGNICA
Anna Piestrak-Majoran – Fizjoterapeutka, Terapeutka NDT-Bobth, Terapeutka Terapii Czaszkowo-Krzyżowej
telefon: 609902911
LUBIN
Agnieszka Szulc  - Neurologopeda, Terapeutka Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena –JIAS
telefon: 603646402
Małgorzata Iwanowska – Psycholog
telefon: 607 385 658
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego